Duyuru: Bildiri tam metinlerinin teslimi 12 Aralık 2019 tarihine ertelenmiştir.

Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği Ulusal Sempozyumu 19-21 Aralık 2019, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla

Doç.Dr. Emine Görgül (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Nilay Ünsal Gülmez (Bahçeşehir Üniversitesi)

Bilindiği gibi, ilk olarak 1923 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi)  Dahili Tezyinat Atölyesi bünyesinde başlayıp 1929 yılında şubeleşen  ve sonrasında 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu bünyesinde Mobilya ve İç Mimarlık Bölümünü’nün kurulmasıyla gelişen, 1980 sonrası dönemde ivmelenen ve 2000 sonrası dönemde yaygınlaşan Türkiye’deki iç mimarlık eğitiminin, tarihsel geçmişi, zaman içerisindeki gelişimi ve güncel durumunu tartışan birincil kaynak niteliğindeki yayın ve araştırma sayısının, kurumsallaşmanın artışına oranla sınırlı olduğu gözlenir.

2000‘ler sonrasına gelindiğinde, gerek Türkiye’deki iç mimarlık eğitiminin kurumsal düzeyde niteliksel olarak farklılaşan ve niceliksel olarak artan kurgusu, gerekse mesleki uzmanlık alanı olarak toplumda daha görünür hale gelmesiyle, iç mimarlık eğitiminin ülkemizdeki tarihsel, programatik ve pedagojik gelişimine ilişkin lisans üstü araştırmalarda ve yayınlarda bir artış olduğundan söz edilebilir. Tüm bu gelişmelere karşın, hâlâ ülkemizdeki iç mimarlık eğitiminin tarihsel gelişimi ve pozisyonu, diğer tasarım disiplinleri ve mesleğin pratiği ile ilişkisi, güncel eğitim yaklaşımları ve süreçleri ile geleceğine ilişkin, kapsayıcı ve geniş katılımı gözeten bir tartışma ortamının ve bu tartışma ortamının zenginliğinden türeyen bir yayın yahut bir seçkinin oluşmadığı gözlemlenmektedir.

Buradan hareketle gerek lisans, gerekse lisanüstü düzeyinde iç mimarlık mesleğinin eğitimine ilişkin, 19-21 Aralık 2019 tarihinde İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek kapsamlı bir ulusal sempozyumun düzenlenmesi amaçlanmıştır. Üç gün sürmesi hedeflenen, çok sesli ve geniş katılımlı bir akademik tartışma ve paylaşımı amaçlayan bu sempozyumda, Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceğine ilişkin çeşitli tanıklıklar, değerlendirmeler, araştırmalar ve farklı bakış açılarının çoğulcu bir ortamda bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Öte yandan sempozyum bildiri kitabının haricinde, sempozyum sonrasında, seçilen bildirilerin, kapsamlı bir seçkinin oluşturulması gayretiyle, ulusal bir yayına da dönüştürülmesi planlanmıştır. Bu kapsamda, ülkemizde lisans ve lisanüstü düzeyinde iç mimarlık mesleğinin eğitimine ilişkin araştırmalara kaynak oluşturacak, aynı zamanda alana ilgi duyan tüm iç mimarlık ve tasarım öğrencilerine ve uygulayıcılarına hitap edecek, bir anlamda Türkiye’de iç mimarlık eğitiminin hafızasını yoklayarak şimdi ve geleceğe yönelik tartışmalara ışık tutacak bir kitabın oluşturulması hedeflenmektedir. Geniş katılımlı bir akademik ve entellektüel üretimi amaçlayan ve kollektif bir çabayla hayata geçirilmesi planlanan bu kitap çalışmasının Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceğine dair farklı tanıklıkları, değerlendirmeleri, araştırmaları ve yenilikçi bakış açılarını bir araya getirmesini umuyor, ve bu konuda çalışan akademisyenlerin, bilim insanlarının, genç araştırmacıların katılımlarını bekliyoruz.